Zabrze: Dostawa posiłków do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu.
Numer ogłoszenia: 79681 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Zabrzu , ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2722465, faks 032 2722465.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa posiłków do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 ul. Kosmowskiej 43 w Zabrzu dla około 125 dzieci. Przez posiłek Zamawiający rozumie:Obiad:zupa 300 g; drugie danie: mięso - 100 g; zamiennie pierogi - 300 g; ryba - 100 g; ziemniaki - 200 g; surówka - 100 g;kompot - 250 g,owoc. Jadłospis musi być dostosowany do pory roku.Jadłospis dekadowy sporządzony z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia dzieci w przedziale wiekowym 6 - 14 lat :obiady powinny być dwudaniowe , a 3 razy w tygodniu winien być posiłek mięsny wartość odżywcza jednego obiadu : białko 25-35 g , tłuszcz 25-30 g , węglowodany 130-150 g cena posiłku nie może przekroczyć 6,00 zł (brutto ). Temperatura posiłków nie może być niższa niż : 75 stopni pierwszego dania, 65 stopni drugiego dania. Transport posiłków powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z wymogami TSSE. Posiłki należy dostarczać do stołówki szkolnej w termosach przystosowanych do przewozu żywności. Za utrzymanie w czystości termosów odpowiada Wykonawca. Dostawy posiłków odbywać się będą pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od godz.11.00 do godziny 11.20 w ilości podawanej na bieżąco przez Zamawiającego. Wydawanie posiłków oraz utrzymanie w czystości stołówki szkolnej będzie leżało w gestii Zamawiającego.Wykonawca będzie odbierał termosy w tym samym dniu, w którym dostarcza posiłek,w godzinach od 15:00 do 17:00. Wykonawca będzie codziennie odbierał zlewki od 15.00 do 17.00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp28.zabrze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze - SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie